Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou
BTComp, s.r.o.Pri prameni 45, Štitáre 951 01, IČO: 36 665 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra.,  oddiel Sro, vložka č. 18511/N

I. Úvodné informácie

poločnosť  BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, Štitáre 951 01, IČO: 36 665 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18511/N (ďalej aj „BTComp, s.r.o.“ ) považuje ochranu osobných údajov za svoju kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádza vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou. Pri spracúvaní osobných údajov sa „BTComp, s.r.o.“ riadi predovšetkým Nariadením  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“). Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Dotknutej osobe informácie o tom, aké osobné údaje „BTComp, s.r.o.“ získava, ako s nimi zaobchádza, z akých zdrojov ich získava, na aké účely ich spracúva, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva a aké sú práva Dotknutej osoby  v oblasti ochrany údajov vyplývajúce predovšetkým z Nariadenia a Zákona, ako aj ďalšie informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené: (i) aktuálnym zákazníkom „BTComp, s.r.o.“ (ii) bývalým zákazníkom „BTComp, s.r.o.“ (iii) potencionálnym zákazníkom „BTComp, s.r.o.“ a v primeranom rozsahu aj (iv)  splnomocneným osobám (v) oprávneným osobám (vi) oprávneným  zástupcom právnických osôb, ako aj (vii) ďalším fyzickým osobám, ktorých   osobné údaje spracúva v súvislosti so svojou činnosťou (ďalej spolu uvedené osoby aj „Dotknutá osoba“).

II. Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť: BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, Štitáre 951 01, IČO: 36 665 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18511/N ( ďalej aj „BTComp, s.r.o.“ ),  telefón: 0910 888 817, email.: btcomp@btcomp.sk 2. Zodpovednou osobou „BTComp, s.r.o.“ je: Alžbeta Szabóová Ing.,  telefón: 0903 500 336 email: btcomp@btcomp.sk. Zodpovedná osoba zodpovie Dotknutej osobe akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v spoločnosti „BTComp, s.r.o.“. Zodpovednú osobu môže Dotknutá osoba kontaktovať aj písomne na adrese: BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, 951 01 Štitáre.

III. Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov

3.  „BTComp, s.r.o.“ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby len v nevyhnutnom rozsahu.
4. "BTComp, s.r.o.“ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami v systémoch prevádzkovateľa. Jedným zo spôsobov spracúvania osobných údajov je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov o Dotknutej osobe; pri tom dochádza tiež k vytváraniu odvodených údajov o Dotknutej osobe. To sa vykonáva najmä  z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich pre „BTComp, s.r.o.“ zo všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov „BTComp, s.r.o.“.

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

5. Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako uzatvorenie zmluvy s „BTComp, s.r.o.“ dobrovoľné. Poskytnutie niektorých osobných údajov je však nevyhnutné na splnenie povinností „BTComp, s.r.o.“ vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a bez ich poskytnutia  nedokáže poskytnúť Dotknutej osobe požadovanú službu alebo produkt (napr.  „BTComp, s.r.o.“ neumožní Dotknutej osobe  zúčastniť sa hry). O takýchto skutočnostiach bude Dotknutá osoba informovaná. Jedná sa napríklad o nasledovné všeobecne záväzné právne prepisy:
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení,
zákon č. 297/2008 Z.z. Boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. atď.

V. Zdroje z ktorých „BTComp, s.r.o.“ získava osobné údaje

6. „BTComp, s.r.o.“ získava osobné údaje Dotknutej osoby:
priamo od Dotknutej osoby,
z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.),
z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe Dotknutá osoba sama zverejní);
od ďalších orgánov verejnej správy, ak tak stanoví osobitný predpis,
od záujemcov o produkty a služby „BTComp, s.r.o.“ v rámci marketingových kampaní a marketingových akcií,
prípadne od ďalších osôb, ak na to dala Dotknutá osoba svoj súhlas.
z vlastnej činnosti „BTComp, s.r.o.“ a to spracovávaním a vyhodnocovaním osobných údajov.

VI. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

7. „BTComp, s.r.o.“ môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať na základe nasledovných právnych základov spracúvania vyplývajúcich z Nariadenia:
Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti „BTComp, s.r.o.“ ,
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje „BTComp, s.r.o.“ alebo tretia strana  s výnimkou  prípadov, keď nad takýmito  záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú  ochranu osobných údajov.
8. „BTComp, s.r.o.“ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na nasledovné účely: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
napr. jedná sa predovšetkým o plnenie zmluvy medzi „BTComp, s.r.o.“ a Dotknutou osobou. Osobné údaje sú potrebné okrem iného na to, aby bolo možné uzatvoriť zmluvu bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovania o uzatvorení alebo zmene zmluvy s Dotknutou osobou.
splnenie zákonnej povinnosti „BTComp, s.r.o.“
napr. plnenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
splnenie archivačných povinností;
plnenie oznamovacích povinností voči orgánom verejnej moci,
plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutia (exekúcie);
oprávnený záujem „BTComp, s.r.o.“
napr. ochrana práv a právom chránených záujmov „BTComp, s.r.o.“ oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, napríklad pri vymáhaní pohľadávok,
ochrana majetku a zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti „BTComp, s.r.o.“
rozvoj a vývoj poskytovaných produktov a služieb,
riešenie spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych alebo iných sporov,
prevencia podvodného konania, ktorému môžu byť Dotknuté osoby alebo „BTComp, s.r.o.“ vystavení.,

VII. Príjemcovia/kategórie príjemcov

9. „BTComp, s.r.o.“ môže poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby:
zamestnancom a osobám oprávneným konať za „BTComp, s.r.o.“ v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých nakladajú s osobnými údajmi Dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení na základe poverenia štatutára spoločnosti
štátnym orgánom, resp. ďalším osobám v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi (napr. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď. ) - jedná sa predovšetkým o orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu atď.
ďalším osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv „BTComp, s.r.o.“ , pri uplatnení nároku a to napr. súdom, súdnym exekútorom atď. Rozsah poskytnutých osobných údajov sa v takýchto prípadoch obmedzuje na údaje nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku.
špecializovaným externým subjektom (ďalej „sprostredkovateľ"), ktoré pre „BTComp, s.r.o.“ vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Ako sprostredkovateľa vyberá „BTComp, s.r.o.“ po dôkladnej úvahe len takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany postupovaných osobných údajov.
dodávateľom zabezpečujúcim pre „BTComp, s.r.o.“ služby ako rozosielanie pošty, marketingové informácie, poskytovatelia IT služieb, atď. 
Každé poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby bude zo strany „BTComp, s.r.o.“ vykonané iba v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel,  ktorý bude založený na niektorom z právnych základov uvedených v bode 7.

VIII. Doba uchovávania osobných údajov

10. Doby uchovávania osobných údajov sú nasledovné:
v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas Dotknutej osoby, „BTComp, s.r.o.“ osobné údaje Dotknutej osoby uchováva do odvolania súhlasu alebo uplynutia doby na ktorú bol súhlas udelený,
v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo žiadosť Dotknutej osoby na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy „BTComp, s.r.o.“ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou,
v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov splnenie zákonnej povinnosti, „BTComp, s.r.o.“ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, ktorá je v  osobitnom zákone stanovená pre konkrétny účel (napr. osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré sa spracúvajú pre účely vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, „BTComp, s.r.o.“ je povinná uchovávať počas 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou),
v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov ochrana životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, „BTComp, s.r.o.“ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá,
v prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktoré sleduje „BTComp, s.r.o.“ alebo tretia strana, „BTComp, s.r.o.“ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania (napr. uplatnenie práva namietať Dotknutou osobou).

IX. Práva Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

11. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bližšie v bode 22.
12. Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom. Dotknutá osoba má právo získať od „BTComp, s.r.o.“ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
účely spracúvania;
kategórie dotknutých osobných údajov;
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
existencia práva požadovať od „BTComp, s.r.o.“ opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
právo podať sťažnosť Úradu;
ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu.
13. Právo na opravu. Dotknutá osoba má právo na to, aby „BTComp, s.r.o.“ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
14. Na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“). Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u „BTComp, s.r.o.“ bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a   je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:  osobné údaje Dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva  a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby,
Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody „BTComp, s.r.o.“ alebo tretej osoby na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,  
osobné údaje Dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje Dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
15. Právo na obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má právo na to, aby „BTComp, s.r.o.“ obmedzil spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho „BTComp, s.r.o.“ overiť správnosť osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
„BTComp, s.r.o.“ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane „BTComp, s.r.o.“ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie obmedzilo takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania  spracúvajú len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania , „BTComp, s.r.o.“  informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
16. Právo na prenosnosť údajov. Ak „BTComp, s.r.o.“ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej súhlasu alebo na základe zmluvy a zároveň ak „BTComp, s.r.o.“ spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami, Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla „BTComp, s.r.o.“, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ to bude technicky možné má Dotknutá osoba právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnením práva Dotknutej osoby na prenosnosť nie je dotknuté jej právo na výmaz.
17. Právo namietať. „BTComp, s.r.o.“ výslovne upozorňuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak ich „BTComp, s.r.o.“ spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade „BTComp, s.r.o.“ nebude ďalej spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Každé takéto namietanie  proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, „BTComp, s.r.o.“ vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobu informovať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke „BTComp, s.r.o.“ vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať.
18. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu  nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 19. Právo podať návrh na začatie konania. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk
20. Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 11 až 19) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15 až 22 Nariadenia.

X. Spôsob a kontaktné údaje pre uplatnenie si práv Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

21. Voči OCS si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:
písomne na adresu:  BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, Štitáre 951 01
emailom na adresu:  btcomp@btcomp.sk
telefonicky na číslo: 0910 888 817
osobne v sídle spoločnosti: BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, Štitáre 951 01
V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by bolo možné vybaviť.

XI. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. „BTComp, s.r.o.“ po odvolaní súhlasu Dotknutej osoby  ukončí spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať  nasledovne:
písomne na adresu:  BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, Štitáre 951 01
emailom na adresu:  btcomp@btcomp.sk
telefonicky na číslo: 0910 888 817
osobne v sídle spoločnosti: BTComp, s.r.o., Pri prameni 45, Štitáre 951 01
V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby  by bolo možné vybaviť.

XII. Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

23. „BTComp, s.r.o.“ nebude prenášať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V prípade, že v budúcnosti bude „BTComp, s.r.o.“ vykonávať prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, bude postupovať v súlade s Nariadením a so Zákonom.

XIII. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a „BTComp, s.r.o.“ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

XIV. Platnosť a účinnosť informácií uvedených v tomto dokumente

4. Informácie uvedené v tomto dokumente sú platné a účinné od 05.2018 a sú dostupné v sídle „BTComp, s.r.o.“ a na nasledovnej webovej stránke www.smarthomesys.sk v časti Obchodné podmienky-Ochrana osobných údajov GDPR.